Política de Privacitat

Asesoramiento técnico para mecanizado y decoletajeINFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES

(REGLAMENT (UE) 2016/679 I L.O 3/2018)

El TITULAR de la web es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i / o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i / o de qualsevol dels serveis oferts pel TITULAR, implica l’acceptació per part de l’Usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat. 

Si us plau, tingui en compte que a pesar que pugui haver-hi enllaços de la nostra web a altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. El TITULAR no controla el contingut dels llocs de tercers ni accepta cap mena de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquests llocs, tal com s’indica en el nostre Avís Legal. 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El Responsable del tractament de les seves dades és Assistents Tecnològics del Mecanitzat S.L (d’ara endavant, “ATM”) amb CIF B-64171812 i domicili en C/ Gran Bretanya, 16. Pol. Industrial Pla de Llerona, CP 08520 de la localitat de Les Franqueses del Vallès. Les nostres dades figuren en el  Avís Legal  d’aquesta web.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem la informació que se’ns facilita per a prestar i facturar els nostres serveis i/o contestar sol·licituds d’informació o de contacte.

Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o vulgui rebre informació, mentre no ens sol·liciti la seva supressió i, en tot cas, durant el terminis de temps establerts en la normativa legal vigent.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades per a les finalitats anteriorment descrit és el seu consentiment, lliurement atorgat en marcar les caselles d’acceptació dels formularis de recollida de dades de la nostra pàgina web.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicats a tercers, tret que ho exigeixi una llei o sigui necessari per a complir amb la finalitat del tractament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals van ser recollits.

En determinats suposats l’Interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En tal cas, MTC deixarà de tractar les dades, excepte motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En qualsevol dels casos anteriors, ATM comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals, així com qualsevol limitació de tractament efectuada a cadascun dels destinataris als quals s’hagin comunicat les dades personals, tret que sigui o exigeixi un esforç desproporcionat. Si així ho sol·licités l’Interessat, ATM l’informarà sobre aquests destinataris.

Així mateix, l’Interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a ATM, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte i s’efectuï per mitjans automatitzats.

L’Interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que el concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en l’interès públic o legítim per ATM o un tercer, incloent l’elaboració de perfils, a fi que ATM deixi de tractar les dades personals, tret que aquestes puguin acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l’Interessat, o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Així mateix, l’Interessat tindrà dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, incloent l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell o l’afecti significativament, tret que aquesta decisió sigui necessària per a la celebració o execució d’un contracte amb ATM i estigui autoritzada per la legalitat europea o estatal vigent o es basi en el consentiment explícit de l’Interessat.

Finalment, l’interessat tindrà dret a presentar reclamació davant les autoritats de protecció de dades.

Com pot exercir els seus drets?

Els referits drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, podran ser exercits enviant una sol·licitud escrita amb còpia adjunta del seu DNI a través de la següent adreça de correu electrònic: mtc.sl@mtcbarcelona.com

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certs i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació.  Les dades que hagin d’introduir-se en un camp que estigui marcat amb un asterisc són obligatoris per a poder prestar-li el servei sol·licitat.

Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són:

  • Dades de caràcter identificatiu.
  • Adreces postals o electròniques.
  • Telèfon.